Bellanor Logo
great britain flag

Vilkår og betingelser

Turoperatør: Bellanor Utazásszervező Kft.
Adresse: Budapest, H-1118, Csukló utca 6/a.
Registrering nr.: U-001188
E-postadresse: info@bellanor.hu
Finansiell sikkerhet:  Colonnade Forsikring S. A. / Ungarsk Avdelingskontor

1. AVTALEINNGÅELSE
1/1. Partene konkluderer reisekontrakten i form av et elektronisk dokument. Partene er enige om at elektronisk korrespondanse (e-post bestilling og bekreftelse) er et ønsket og tilfredsstillende kommunikasjonsmiddel i inngåelsen av kontrakten.

1/2. Reisekontrakten kan avsluttes dersom kunden sender utfylt bestillingsskjema til Bellanor Kft. og betaler forskudd eller full deltakeravgift som angitt på bestillingsskjemaet. Reisekontrakten trer i kraft når Bellanor Kft sender en bestillingsbekreftelse til kunden og bekrefter mottagelsen av mottatt beløp. Reservasjonsbekreftelsen er reiseavtalen. De generelle vilkårene og programinformasjon publisert på Bellanor Kft sin hjemmesiden er en del av reiseavtalen.

2. DELTAKERAVGIFT, BETALING
2/1. Deltakerens betaling – hvis ikke annet er angitt – inkluderer gebyr på tjenestene utlyst på hjemmesiden til Bellanor Kft., administrasjonen og forvaltningskostnader samt alle skatter og avgifter. Forsikringer er ikke inkludert i prisen.

2/2. Kunden må betale depositum eller full deltakeravgift, hvis ikke annet er angitt i kontrakten, til Bellanor Kft:. via bankoverføring til bankkonto nr. IBAN HU35 10701128-66074197-51100005 ved påmelding til programmet. Hvis bare et depositum ble betalt må det resterende beløpet betales av kunden senest 28 dager før turen begynner uten ytterligere varsel. Hvis påmelding gjøres senere enn 28, men ikke senere enn 7 dager før turen starter, må full avgift betales ved bestilling. Bestillinger, 7 dager eller nærmere avreisedato kan bare aksepteres av Bellanokr Kft. under spesielle vilkår og skal håndteres i en separat avtale.

2/3. I alle betalingstilfeller utsteder Bellanor Kft. en faktura/kvittering for hver betaling, som videresendes til kunden i form av en e-post. Den orginale faktura/kvitteringen blir gitt til kunden i løpet av oppholdet i Budapest.

2/4. Dersom de betalingsfrister som er angitt i denne kontrakten ikke overholdes av kunden, har Bellanor Kft. rett til å annulere kontrakten.

3 . PRISENDRINGER
3/1. Bellanor Kft forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst, men ikke senere enn 28 dager før starten av turen. Prisendringene kan skyldes endringer i administrasjonskostnader, transportkostnader, skatter og avgifter eller andre obligatoriske pålegg samt endringer i valutakursen. Kundene skal informeres umiddelbart dersom prisen økes. Allerede inngåtte kontrakter påvirkes ikke av en eventuell prisøkning.

4. FORSIKRING
4/1. Prisene er oppgitt av Bellanor Kft inkluderer ingen forsikringer.

4/2. Vi anbefaler kundene å tegne nødvendige forsikringer hos sitt norske forsikringsselskap i god tid før avreise.

5. ANNULERING AV KONTRAKT
5/1. Annulering fra kunden sin side: Kunden kan trekke seg fra kontrakten når som helst ved skriftlig varsel. Annulering kan være gjenstand for gebyr. Gebyr skal ikke kreves dersom kunden trekker seg fra kontrakten på grunn av forhold som ikke er i kundens interesse, spesielt, men ikke utelukkende, hvis prisøkningen overstiger 8%, eller hvis viktige forutsetninger i kontrakten er betydelig modifisert av Bellanor Kft av årsaker utenfor deres kontroll. I dette tilfellet kan kunden trekke seg fra avtalen eller partene kan endre kontrakten.
5/2. Avbestillingsgebyr: Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten uten å betale avbestillingsgebyr inntil 28 dager før starten av reisen. Hvis kunden trekker seg fra kontrakten 7-28 dager før avreisedato, er avbestillingsgebyret er 30% av reisens pris. Hvis kunden trekker seg fra avtalen innen 7 dager fra starten av turen, er avbestil-lingsgebyret 100% av deltageravgift, d.v.s. det gis ingen refusjon av innbetalt beløp.
5/3. Avbestilling fra Bellanor Kft sin side: Bellanor Kft kan annulere kontrakten inntil 28 dager før starten av turen og med skriftlig varsel. Hvis Bellanor Kft annulerer kontrakten på grunn av forhold som ikke er i kundens interesser, kan kunden:
a/ kreve erstatningstjeneste av samme eller høyere verdi enn opprinnelig ønsket tjeneste.
b/ eller hvis Bellanor Kft ikke er i stand til å gi en erstatningstjeneste eller kunden ikke aksepterer den nye tjenesten som tilbys, må Bellanor Kft. refundere 100% innbetalt beløp
5/4. Hvis Bellanor Kft annulerer kontrakten på grunn av forhold som ikke er i kundens interesse, kan kunden kreve, i tillegg til det som nevnt i bokstav a / og b /, erstatning for tap som påløper som følge av annuleringen, opp til beløpet angitt i nr. 6 / 3, unntatt hvis:
a/ kontrakten annuleres av eksterne grunner som Bellanor Kft. ikke har noen innflytelse på og som ikke med rimelighet kan løses. På grunn av tredje persons oppførsel eller i tilfelle av overbooking, som ikke var forutsett og med rimelige forventninger ikke kunne ha vært forutsett på tidspunktet for signering av kontrakten (heretter: force majeure)
b/ antall søkere når ikke oppgitt laveste antall søkere som kreves, og Bellanor Kft har informert kunden om tilbaketrekking skriftlig, 28 dager før starten av reisen.

6. ANSVARET TIL BELLANOR KFT.
6/1. Bellanor Kft er ansvarlig for å yte de tjenester som er beskrevet i kontrakten. Hvis Bellanor Kft ikke tilbyr tjenesten i samsvar med kontrakten, er de forpliktet til å redusere prisen proposjonalt i forhold til den opprinnelig tjenesten. Prisen reduseres ikke dersom hele eller deler av tjenesten ikke blir benyttet på grunn av kundens vilje eller årsaker innenfor kundens interesseområde. Hvis Bellanor Kft. etter at programmet har begynt ikke kan levere en betydelig del av tjenestene, må Bellanor Kft, erstatte de manglende delene av tjenesten med andre adekvate tjenester av lik verdi. Dersom slike erstatningstjenesten ikke kan tilbys av Bellanor Kft, eller hvis de ikke aksepteres av kunden av forsvarlige grunner, er Bellanor Kft. forpliktet til å transportere kunden tilbake til avgangsstedet for egen regning.
6/2. Bellanor Kft er ansvarlig for alle tap som følge av mislighold eller mangelfull oppfyllelse av kontrakten, men ikke inkludert tap som ikke kan relateres til Bellanor Kfts atferden til eller dets underleverandører, spesielt:
a/ hvis mangel av kontrakten er på grunn av kundens oppførsel.
b/ hvis problemet skyldes oppførselen til en tredje person som ikke har noe ansvar i forbindelse med utførelsen av tjenestene spesifisert i kontrakten og problemet ikke rimeligvis kunne ha vært forutsett av Bellanor Kft, eller det kunne ikke ha vært unngått.
c/ i tilfelle av force majeure.
Dersom hendelser angitt i punkt b / og c / forekommer, må Bellanor Kft. gi hjelp til kunden dersom det oppstår vanskeligheter.
6/3. Bellanor Kft tar ansvar for tap som oppstår på grunn av manglende oppfyllelse av kontrakten (inkludert kansellering av kontrakt) for maksimal det dobbelte av reisens pris.
6/4. Bellanor Kft er ikke ansvarlig for manglende tjenester som følge av forsinket transport eller kansellering av reiser. Kunden må overholde gjeldende regler om pass, toll og utenlandsk valuta. Kostnader og tap på grunn av manglende overholdelse eller brudd på tilhørende forpliktelsene må dekkes av kunden.

7. MANGLER, KLAGER
7/1. Hvis det oppstår mangler i henhold til kontrakten, må kunden så snart som mulig og senest inne 10 dager formidle sin klage skriftlig til Bellanor Kft. Kunden er selv ansvarlig for tap dersom klagefristen ikke overholdes..
7/2. Representanten for Bellanor Kft må registrere klagen, og skal gi en kvittering på mottatt klage til kunden.

8. TVISTELØSNING
8/1. Partene skal gjøre en innsats for å løse alle tvister som måtte oppstå i minnelighet gjennom forhandlinger og konsultasjoner. Hvis dette mislykkes kan de gå til en ungarsk domstol med passende jurisdiksjon og kompetanse for å få løst tvisen.

9. GJELDENDE LOVER
9/1. Turene som organiseres av Bellanor Kft er regulert av § 415-416 av Civil Code, bestemmelsene i regjeringen dekret nr. 281/208 (XI.2.8) for reisekontrakter (heretter: ‘R’), reiseinformasjon på Bellanor Kft sin hjemmeside, Generelle vilkår og betingelser og reisekontrakten inngått mellom kunden og Bellanor Kft. Regjeringen dekret nr. 17/1999. (II. fem.) for kontrakter inngått mellom fjerne parter.